Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter
Nedan beskrivs hur Contactus med
ingående dotterbolag (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i
förhållande till dig. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av
personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem.
Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka
rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår
integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Personuppgiftsansvarig
Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter
för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för
hanteringen och behandlingenav dina personuppgifter. Det innebär även att det
är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill
utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av
dina personuppgifter.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet räknas som personuppgifter. Behandling av personuppgifter
är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat
eller ej, så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom
överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.Vi behandlar
personuppgifter om dig om du:

 • är kund till Contactus
 • är leverantör till Contactus
 • ingår i Contactus rekryteringsprocess
  eller söker praktikplats
 • är intressent eller potentiell kund till
  Contactus
 • söker någon via våra kontorstelefonnummer
 • har anmält dig till nyhetsbrev från oss

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som
kan hänföras till dig:

 • namn
 • befattning/roll
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • användarnamn
 • orderinformation / information kring ärenden
  och utrustning vi ansvarar för
 • IP-nummer
 • organisationsnummer för handelsbolag och
  enskild firma (personnummer)
 • annan information som du lämnar vid dina
  kontakter med oss

De personuppgifter vi kan komma att samla in och
behandla om dig om du söker arbete eller praktikplats hos oss är:

 • namn
 • adress
 • e- postadress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • körkort
 • språkkunskaper
 • tidigare och befintliga anställningar
 • utbildningar
 • eventuell förekomst i belastningsregistret

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar dina personuppgifter
för ändamålet att administrera våra kundrelationer, köpa in och leverera varor,
tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen
sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå ochfullgöra
vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med
marknadsföring. Samtidigt hjälper informationen oss att analysera, anpassa och
förbättra vårt serviceutbud och vår kommunikation med dig. Den information som
automatiskt registreras av våra mätinstrument och tekniska loggar vid
användning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning etc. används för
att hantera kundrelationen, och bidrar samtidigt till att vi kan se till att
tjänsterna alltid fungerar som de ska och behåller kvaliteten. Vi kan proaktivt
lösa tekniska problem, minimera risken för fel och förhindra att någon
missbrukar dina tjänster hos oss. Informationen ger oss möjlighet att ge dig
bästa möjliga användarupplevelse på de tekniska enheter som du behöver använda
i våra system. Contactus skickar ut nyhetsbrev via e-post till kunder. För att
vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. I vissa fall då
du önskar detta kan nyhetsbrev även skickas till dig som är journalist eller av
annan anledning har intresse av Contactus verksamhet och tjänster. Då kan du
välja att ange om du representerar ett företag, är en privatperson, en
journalist eller annat. Detta görs för att vi ska skicka så relevant
information som möjligt till dig. Du kan när som helst avbryta prenumerationen
och då raderas din e-post från registret för utskick. Söker du arbete eller
praktikplats på Contactus behandlar vidina personuppgifteri syfte att fullgöra
rekryteringsprocessen eller tillsättande av praktikplats på ett
ändamålsenligtsätt och utifrån gällande lagstiftning. Vid ansökan i
rekryteringsprocessen behöver du aktivt ge ditt samtycke till behandlingen av
dina personuppgifter. Här specificeras tydligt på vilket sätt dina
personuppgifter behandlas, hur du kan ändra dem, ta bort dem och hur du kan dra
tillbaka ditt samtycke. Utan den arbetssökandes samtycke går det inte att söka
jobbet/praktikplatsen.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla
ändamålet med behandlingen. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den
utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. I den
mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet
med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara
tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.Skulle kundförhållandet med
oss upphöra, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt
telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett (1) år efter det att
kundförhållandet upphörde. Personuppgifter i ansöknings- och
rekryteringshandlingar sparas i max två (2) år. Avseende presskontakter görs
radering av uppgifter då du avregistrerar dig från utskick om pressinformation.
Vid information om ändring eller minsten (1) gång per år går Contactus igenom
listan och omprövar huruvida kontakten fortfarande är relevant eller ska tas
bort ursystemet.Vår tjänsteleverantör för växeltelefon registrerar information
om dig då du söker oss via denna funktion, för att möjliggöra för oss att
kontakta er. De meddelanden som genereras innehåller vanligen namn, företag,
kontaktuppgifter, ärende (saker som gör det tydligt vad kontakten avser).
Information om kontaktuppgifter då du önskar bli kontaktad skickas till berörd
via e-post eller sms. Som ett led i denna registrering spelas telefonsamtalet
in och lagras under en begränsad tid. Anledningen till att informationen sparas
är för att vi, vid behov ska kunna ta del av meddelandet igen. All data tas
automatiskt bort efter sex (6) månader och går då inte att återskapa.

Länkar till andra webbplatser och tjänster
Våra webbplatser bör inte innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte
använder oss av. Några av våra länkar kan ge dig tillgång till tjänster från
tredje part. Dessa har ett avtal med Contactus.

Information om barn
Du måste vara minst 18 år för att ingå avtal som Contactus-återförsäljare.

Mottagare
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information
till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till
våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår
e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och
molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer
att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna
integritetspolicy. När sådan tredjepart befinner sig utanför EU, använder vi vid
behov EU-kommissionens standardavtal som skyddar den enskildes privatliv och
säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå. Personuppgifter kan komma att
lämnas ut av Contactus om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav
eller krav från myndigheter, för att tillvarata Contactus rättsliga intressen
eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra
säkerhets- eller tekniska problem.

Informationsskydd
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till
oss. Contactus värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. T
ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via
internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång
till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att
lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter
Contactus ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning. Contactus kommer på din begäran eller på eget initiativ
att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara
felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att, i enlighet med vad
som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att
få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga
personuppgifter rättade, att Contactus ska sluta behandla samt radera dina
personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva
din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av
personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Contactus på adress som
anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till
Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med
tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändring av integritetspolicy
Contactus kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna
integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid
tillgänglig på Contactus webbsidor.

Kontaktinformation
Har du frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter
eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på nedanstående
adress:

utbildning@contactus.se

Version: 1.0

Datum: 2024-01-22